Sposób płatności

Cena kupna pochodzi z cennika sprzedającego, rabaty agencyjne negocjowane są między sprzedającym, a kupującym i jest potwierdzona przyjęciem zamówienia przez sprzedającego. Cena końcowa produktu zawsze jest podana na dokumencie podatkowym (fakturze).
Ceny podane dla każdej pozycji w sklepie internetowym są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
Płatności za towary można dokonać w jeden z następujących sposobów:

  - Płatność z góry - na podstawie faktury pro forma

  - Zapłata faktury we wcześniej ustalonym terminie
W przypadku płatności poprzez uregulowanie faktury, kupujący ma możliwość do 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru do zadawania pytań lub zgłaszania uwag dotyczących faktury lub listu przewozowego. Jeśli wyżej wymieniony termin zostanie przekroczony, faktura do uregulowania zostanie uznana za poprawną, kompletną oraz należną do opłacenia. Jeśli część faktury stanowi przedmiot sporu między stronami, to część faktury, której spór nie dotyczy, musi zostać opłacona w terminie określonym na fakturze.
Kupującemu nie przysługuje bez uzyskania zgody sprzedającego prawo do jakichkolwiek jednostronnych kredytów, potrąceń lub odroczenia płatności faktur, niezależnych od nieuregulowanych sporów lub roszczeń.
W przypadku zwłoki kupującego w płatności faktury zakupu strony ustalają karę umowną w wysokości 0,05% z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
W przypadku otrzymania niezamawianego towaru kontrahent nie ma obowiązku przyjęcia towaru.