Reklamacje

Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji Sprzedającemu lub osobie wyznaczonej przez niego niezwłocznie po odnalezieniu wad. W pisemnej lub elektronicznej komunikacji powinny zostać zawarte: dane kontaktowe, opis uszkodzeń oraz preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
Nabywca jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę jaką możliwość rozstrzygnięcia reklamacji wybrał z chwilą zgłoszenia wady lub bezpośrednio po zgłoszeniu wady bez zbędnej zwłoki.
Zmiana wyboru bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący żąda zlikwidowania wad, które okazują się być nieodwracalne.
Kupujący zastrzega sobie prawo zerwani umowy w przypadku rażącego naruszenie umowy prze kupującego.
W przypadku, gdy kupujący nie skorzysta z prawa do złożenia reklamacji w czasie ustalonym przez sprzedającego wszelkie roszczenia będą uznawane za nieważne.
Kontrahent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu. Termin rozstrzygnięcia reklamacji rozpoczyna się od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego lub do miejsca wykonania prac naprawczych. Zwracane produkty powinny zostać odpowiednio starannie spakowane tak, aby nie zostały dodatkowo uszkodzone przy transporcie do Sprzedającego.
Sprzedający powinien w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze podjąć decyzję w sprawie reklamacji lub wystąpić o ekspertyzę biegłych. Informacja o ocenie eksperckiej będzie przekazywana w w/w terminie. Reklamację, w tym usuniecie wad produktów sprzedający rozwiąże w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że kupujący wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu. Po tym okresie, nabywca ma takie same prawa, w przypadku naruszenia umowy.
Jeśli sprzedający odmówi usunięcia wad, kupujący może zażądać rabatu od ceny lub odstąpić od umowy.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od wystąpienia szkody lub o czas w jakim kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru. Jeśli dojdzie do wymiany towaru lub jego części sprzedający liczy gwarancję od nowa jak przy kupnie nowego towaru.
Jeśli nie jest możliwe monitorowanie statusu rozstrzygnięcia reklamacji on-line, sprzedający zobowiązuje się do informowania kupującego wedle jego wymagania drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
W przypadku uznania reklamacji kupującemu należy się zwrot poniesionych kosztów.