Ogólne Warunki Handlowe

Firma Kapatex s.r.o. (dalej sprzedający)
oraz
Kontrahentem (dalej kupującym)

 

KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM

Nazwa: Kapatex s.r.o.

Adres: Vážska 845/5, 196 00 Praha 9 - Čakovice

REGON: 65412010

NIP: CZ65412010

Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze, sekcja C, File 44601

 

Tel: +420 274 ​​772 204 +420 274 ​​784 I 527 I +420 283 934 289 Fax: +420 283 934 290

obchod@kapatex.cz | www.kapatex.cz | fb: KAPATEX

Sprzedający zobowiązuje się do pisemnej lub elektronicznej korespondencji z kupującym, aby reagować jak najszybciej, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

PKO Bank Polski SA
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

účet číslo:44102021370000900201855212
IBAN: PL44102021370000900201855212
SWIFT: BPKOPLPW

 

Bank dla Republiki Czeskiej w CZK: CSOB Inc., Olšanská 1a 199 00 Praga

Numer konta: 108072495/0300; IBAN: CZ7803000000000108072495; SWIFT: CEKO CZPP

Bank dla Republiki Słowackiej w €: CSOB Inc., Saratovská 4, 901 01 Malackach

Numer konta: 4004972374/7500; IBAN: SK0875000000004004972374; SWIFT: CEKO SKBX

Bank w Europie €: COMERZBANK AG DRESDEN

Numer konta: 800553000/85040000; IBAN: DE24850400000800553000; SWIFT: 850 COBADEFT

1.OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE W SKRÓCIE

Podstawową treścią warunków handlowych jest uregulowanie stosunków pomiędzy zarejestrowanym klientem a firmą Kapatex- producentem oraz dystrybutorem produktów frotte.

2.CENY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
Cena kupna pochodzi z cennika sprzedającego, rabaty agencyjne negocjowane są między sprzedającym, a kupującym i jest potwierdzona przyjęciem zamówienia przez sprzedającego. Cena końcowa produktu zawsze jest podana na dokumencie podatkowym (fakturze).
Ceny podane dla każdej pozycji w sklepie internetowym są cenami netto, niezawierającymi podatku VAT.
Płatności za towary można dokonać w jeden z następujących sposobów:

  - Płatność z góry - na podstawie faktury pro forma

  - Zapłata faktury we wcześniej ustalonym terminie
W przypadku płatności poprzez uregulowanie faktury, kupujący ma możliwość do 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru do zadawania pytań lub zgłaszania uwag dotyczących faktury lub listu przewozowego. Jeśli wyżej wymieniony termin zostanie przekroczony, faktura do uregulowania zostanie uznana za poprawną, kompletną oraz należną do opłacenia. Jeśli część faktury stanowi przedmiot sporu między stronami, to część faktury, której spór nie dotyczy, musi zostać opłacona w terminie określonym na fakturze.
Kupującemu nie przysługuje bez uzyskania zgody sprzedającego prawo do jakichkolwiek jednostronnych kredytów, potrąceń lub odroczenia płatności faktur, niezależnych od nieuregulowanych sporów lub roszczeń.
W przypadku zwłoki kupującego w płatności faktury zakupu strony ustalają karę umowną w wysokości 0,05% z zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.
W przypadku otrzymania niezamawianego towaru kontrahent nie ma obowiązku przyjęcia towaru.

3. Zamawianie produktów

Kupujący zamawia produkty z oferty Sprzedającego, które dostępne są na jego stronie internetowej.
Wszystkie zamówienia są realizowane za pośrednictwem formularza zamówieniowego.
Kupujący zobowiązany jest do akceptowania sposobu pakowania towaru określonego przez sprzedającego w katalogu.
Oferta sprzedającego nie jest wiążąca i kupujący nie może zażądać dostawy zamówionego towaru, jeśli w danym momencie nie ma go na magazynie. Sprzedający informuje kontrahenta o takiej sytuacji przed potwierdzeniem zamówienia.
Każde odesłane zamówienie jest potwierdzane na piśmie przez odpowiedzialnego za danego klienta pracownika firmy Kapatex. Do momentu potwierdzenia zamówienia uznaje się, że zlecenie nie jest wiążące.

4. DOSTAWA TOWARU
Sprzedający dostarcza towar do kontrahenta po kompletnym potwierdzeniu zamówienia. Sposób dostawy jest uzależniony od uzgodnień pomiędzy Sprzedającym oraz Kupującym.
Szczegóły dostawy:
Wymiar kartonu wynosi zwykle 40 x 40 x 60 cm
Średni ciężar pełnego kartonu wynosi 11-14 kg
Miejscem nadania przesyłek jest siedziba Kapatex Praga 9
Opcje doręczenia w Republice Czeskiej:
odbiór osobisty pod adresem Vážska 845/5, Praga 9 - Čakovice
kurier GLS
Umawianie transportu przy większych ilości zamówień
Inny przewoźnik wybrany przez kupującego (TOPTRANS, PPL, CP ...)
Sposoby doręczania towaru za granicą:
GLS
UPS
O.T.E.C.
Umawianie transportu przy większych ilości zamówień
Koszt transportu nie jest wliczony w cenę produktu.

5. Anulowanie zamówienia oraz odstąpienie od umowy
Kupujący może odstąpić od umowy w dowolnym momencie, nawet przed dostarczeniem zamówienia nie odbierając paczki od kuriera lub w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o odbiór / dostawę. Jeżeli kupujący zapłacił już fakturę, należy mu się zwrotu kwoty za towar bez kosztów transportu.

6. Prawa i obowiązki wynikające z tytułu wadliwego towaru
Jakość przy przyjęciu towaru
Jeżeli dostarczony towar posiada defekt lub uchybienie (nie posiada ustalonych właściwości, nie nadaje się do użytku, nie jest kompletny, nie odpowiada pożądanym ilościom, wymiarom, gramaturze, lub jego jakość nie odpowiada ustalonym parametrom, które były sprecyzowane przed lub podczas zawierania umowy sprzedaży) jest to wada towaru, za którą sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność.
Kontrahent w przeciągu roku od daty doręczenia towaru może ubiegać się u Sprzedającego o bezpłatne usuniecie wady lub ustalenie rozsądnej zniżki cenę danego produktu; jeśli nie występuje nieproporcjonalny charakter wady (zwłaszcza, jeśli nie jest możliwe usunięcie wady bez nadmiernej zwłoki) praktykujemy wymianę produktów na nowe pozbawione wad lub nowych ich części bez wad, jeśli wada dotyczy tylko ich części składowych.
W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego towaru, kupujący na podstawie odstąpienia od umowy może zażądać zwrotu kosztów zakupu towaru.
W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru zakłada się, że wada istniała już podczas doręczenia towaru.
Sprzedający nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia wobec kupującego, jeżeli może udowodnić, że kupujący wiedział o wadach towaru lub sam owe wady spowodował.
Ustawowe prawa z tytułu wad:
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po otrzymaniu towaru w 12 miesięcznym okresie gwarancji lub podanego okresu używalności w reklamie, na opakowaniu lub w załączonej instrukcji.
W tym okresie, kupujący może złożyć reklamację, co stanowi istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna lub nieusuwalna) i według własnego uznania wybrać:
• usunięcie wad przez dostarczenie nowego towaru bez wady lub dostarczenia brakujących części składowych;
• darmowej naprawy;
• rozsądnej zniżki na cenę zakupu;
• zwrot ceny kupna na podstawie odstąpienia od umowy kupna.
Zasadne może być także takie naruszenie umowy, gdzie jedna ze stron w chwili zawarcia umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć, że druga strona nie zawarła umowy, lub że naruszenie przewidywano.
W przypadku wad, stanowiących nieznaczne naruszenie umowy (niezależnie od tego czy wada jest usuwalna lub nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wad, jeśli jest to możliwe lub otrzyma rozsądną zniżkę ceny zakupu.
W sytuacji gdy usunięta wada produktu wystąpi ponownie ( 3 razy ten sam defekt lub 4 razy różny defekt) lub jeśli dany towar posiada większą ilość wad (co najmniej 3 tego samego typu) kupujący może skorzystać z prawa do zniżki na cenę zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub niestosowaniem się do instrukcji użytkowania.

7. Rozstrzygnięcie reklamacji
Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji Sprzedającemu lub osobie wyznaczonej przez niego niezwłocznie po odnalezieniu wad. W pisemnej lub elektronicznej komunikacji powinny zostać zawarte: dane kontaktowe, opis uszkodzeń oraz preferowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
Nabywca jest zobowiązany powiadomić sprzedawcę jaką możliwość rozstrzygnięcia reklamacji wybrał z chwilą zgłoszenia wady lub bezpośrednio po zgłoszeniu wady bez zbędnej zwłoki.
Zmiana wyboru bez zgody Sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący żąda zlikwidowania wad, które okazują się być nieodwracalne.
Kupujący zastrzega sobie prawo zerwani umowy w przypadku rażącego naruszenie umowy prze kupującego.
W przypadku, gdy kupujący nie skorzysta z prawa do złożenia reklamacji w czasie ustalonym przez sprzedającego wszelkie roszczenia będą uznawane za nieważne.
Kontrahent zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu. Termin rozstrzygnięcia reklamacji rozpoczyna się od daty dostarczenia reklamowanego towaru do Sprzedającego lub do miejsca wykonania prac naprawczych. Zwracane produkty powinny zostać odpowiednio starannie spakowane tak, aby nie zostały dodatkowo uszkodzone przy transporcie do Sprzedającego.
Sprzedający powinien w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze podjąć decyzję w sprawie reklamacji lub wystąpić o ekspertyzę biegłych. Informacja o ocenie eksperckiej będzie przekazywana w w/w terminie. Reklamację, w tym usuniecie wad produktów sprzedający rozwiąże w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, chyba że kupujący wyrazi pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu. Po tym okresie, nabywca ma takie same prawa, w przypadku naruszenia umowy.
Jeśli sprzedający odmówi usunięcia wad, kupujący może zażądać rabatu od ceny lub odstąpić od umowy.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od wystąpienia szkody lub o czas w jakim kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru. Jeśli dojdzie do wymiany towaru lub jego części sprzedający liczy gwarancję od nowa jak przy kupnie nowego towaru.
Jeśli nie jest możliwe monitorowanie statusu rozstrzygnięcia reklamacji on-line, sprzedający zobowiązuje się do informowania kupującego wedle jego wymagania drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości SMS.
W przypadku uznania reklamacji kupującemu należy się zwrot poniesionych kosztów.

8. Ochrona danych osobowych.
Kontrahent wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Nr 101/2000 Sb.) w celu realizacji zamówień. Kupujący ma prawo wiedzieć jakie informacje dotyczące sprzedaży przechowujemy. Kontrahent posiada prawo do zmiany danych, lub do odmowy ich przetwarzania. Nadzór nad prywatnością i ochroną danych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Sprzedający zobowiązuję się nie udostępniać danych kupującego firmom trzecim za wyjątkiem przewoźnika.
Sprzedający jest uprawniony do przesyłania kupującemu wewnętrznych informacji handlowych, dopóki kupujący nie zechce z nich zrezygnować. Rezygnacji można dokonać wysyłając maila zwrotnego na adres informacji handlowej bez żadnych kosztów.

9. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
Spory pomiędzy sprzedającym i kupującym rozwiązuje właściwy sąd.

10. POZOSTAŁE
Fotografie prezentowane na stronie internetowej odpowiadają sprzedawanemu towarowi.
Inne sprawy nieokreślone w niniejszym dokumencie reguluje prawo handlowy i inne akty prawne, wraz z późniejszymi zmianami.
Zamówienia i związane z tym kwestie są regulowane prawem czeskim.
Warunki handlowe obowiązują od 1 maja 2016 i zastępują wszystkie poprzednie wydane wersje.